امروز يك شنبه  5 خرداد 1398

برنامه های تولیدی شبکه های مختلف صدای جمهوری اسلامی ایران در ساختمان شهدای رادیو ضبط می گردد. تجهیزات به کار رفته دراستودیوها عمدتاً یکسان می باشد.اما در برخی موارد به علت نوع کاربری خاص ( ضبط موسیقی ) در راستای ایجاد محصول مورد نظر از تجهیزات دیگری نیز استفاده می شود. ساختمان رادیوداری 29 استودیو است. که تمامی استودیو های ساختمان شهدای رادیو به میزهای صدای دیجیتال تجهیز شده اند . قابلیت های میزهای دیجیتال متناسب با نوع و مدل آنها بسیار متنوع است و می بایست با توجه به نیاز از آنها استفاده کرد. به طور کلی استودیو ها به 3 نوع تقسیم می شوند: