امروز جمعه  31 فروردين 1397

نسخه آزمایشی

در رادیو سهیم باشید

رادیو نما، رسانه‌ای شنیدنی و دیدنی است.

رادیونما شامل ارسال تصاویر گرافیکی به همراه امواج رادیویی است که توسط گیرنده‌های دیجیتال قابل دریافت است.