امروز يك شنبه  28 مهر 1398

در رادیو سهیم باشید

رادیو نما، رسانه‌ای شنیدنی و دیدنی است.

رادیونما شامل ارسال تصاویر گرافیکی به همراه امواج رادیویی است که توسط گیرنده‌های دیجیتال قابل دریافت است.